15 června, 2024

Nový občanský zákoník – Kupní smlouvy, movité věci

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Kupní smlouvy budou od 1.1.2014 vycházet z úprav, které byly zakotveny v současném Obchodním zákoníku, a podle  vzoru ze Švýcarska bude pro ně použita systematika jednotlivých ustanovení. tzn., že smlouva bude muset obsahovat tyto pasáže:

  •            obecná ustanovení, která jsou společná pro všechny případy koupě
  •            následují ustanovení o koupi movitých věcí,
  •            ustanovení o vedlejších doložkách v kupní smlouvě,
  •            závěr tvoří zvláštní ustanovení o prodeji, která mají význam pro tzv. spotřebitelské právo.

 
Koupě movité věci
Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které bylo nutno sestavit nebo vytvořit.
O kupní smlouvu nepůjde, musí-li se věc složit  převážně ze součástí dodaných kupujícím. Nebo i v případě, že převážná část plnění dodavatele spočívá v jeho pracovní činnosti. V takovém případě se bude jednat o smlouvu o dílo.

Pokud si např. budete chtít koupit telefon a neoznámíte dopředu třeba jeho barvu, může vám prodávající poslat barvu dle svého uvážení – třeba růžovou, pokud mu včas nesdělíte, že růžovou barvu nechcete.
Dohodnete-li se, že má prodávající telefon odeslat, splnil svou povinnost předáním dopravci k přepravě pro kupujícího. To však jen v případě, že jste si vybrali způsob dopravy sami, aniž by vám byl dopravce prodávajícím nabídnut.
Jinak za dodávku ručí prodávající, až do chvíle, kdy vám jej předá dopravce.  

Může se stát, že vám prodávající dodá větší množství věcí (třeba dva telefony), než jste požadovali. Pokud toto nadbytečné zboží bez zbytečného odkladu neodmítnete, bude to bráno, jako váš souhlas a kupní smlouva bude uzavřena i na přebytečné množství.
 Kupujete-li si např. tunu uhlí, kde se toto množství dodává jen přibližně, určí přesné množství prodávající, přičemž odchylka nesmí přesáhnout 5% množství určeného ve smlouvě.

 
Práva z vadného plnění – Reklamace
Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení , nebo neodpovídá smluvenému vzorku. Vadou je i dodání jiné věci nebo chybějící doklady nutné pro užívání koupené věci.
Vadou není, např. to, že si objednáte 2 telefony a prodávající vám dodá jen jeden, pokud je to správně uvedeno v doložených dokladech o předání.
Koupíte-li si např. kabát, který nemá rukáv, nemůžete na tuto vadu dále uplatňovat reklamaci. Což pochopitelně neplatí, ujistil-li vás prodávající, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
Koupíte-li si např. papírové boty do rakve a i když vás na to prodávající prokazatelně upozornil, vy je použijete do deště, nemáte na reklamaci těchto bot nárok.
Předložíte-li ale tyto papírové boty výrobci a budete po něm požadovat, že vám je má vyrobit tak, aby se mohly nosit i v dešti, tak máte v případě poškození nárok na reklamaci.

Může se stát, že vám přijde telefon, který nebude mít třeba nabíječku. Neoznámíte-li tedy vadu věci včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy.
Jedná-li se o skrytou vadu, rovněž ji musíte oznámit hned, jakmile na ni přijdete, nejpozději však do dvou let.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. U závažnějších vad lze požadovat výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 
Záruka za jakost
Zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka doby použitelnosti věci může být uvedena v tzv. záručním listě, na obalu nebo v reklamě. Jsou-li nastaveny na každém dokladu různě dlouhé záruční doby, platí nejdelší doba z nich. Dohodnete-li si ale, jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost vaše ujednání.
Přičemž různě dlouhá záruka může být poskytnuta na různé součásti věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď