24 května, 2024

.Nesplácení dluhů může navýšit půjčku až o 200 %

Společnost KRUK upozorňuje klienty, aby věnovali zvýšenou pozornost komunikaci se správci pohledávek a včasnému vytvoření splátkového kalendáře. Zatímco v rámci včasné osobní komunikace lze domluvit takřka jakékoli podmínky a vyjít vstříc klientům i při zhoršení osobní finanční situace, ignorování komunikace s věřitelem může vést k nárůstu dluhu až o 200 %.
Na základě interních dat a průzkumu prováděného u klientů terénními poradci zjistila společnost KRUK zásadní nedostatky v informovanosti českých spotřebitelů, kteří jsou v prodlení se svými splátkami věřitelům.
Čeští dlužníci v mnoha případech podceňují nutnost komunikace se svými věřiteli a plně si neuvědomují důsledky pasivního jednání a ignorování pokusů věřitelů o komunikaci.
Řada klientů, kteří mají finanční závazky u některého věřitele, se může občas dostat do svízelné situace, v níž dočasně není schopna splácet své dluhy. Zatímco většina klientů o této skutečnosti informuje svého správce pohledávek a dohodne se na dočasné úpravě splátkového kalendáře, přibližně pětina klientů řeší tuto situaci naprosto nevhodným způsobem, kdy přeruší veškerou komunikaci. Věřitel se pak pokouší klienta opakovaně kontaktovat korespondenčně, telefonicky, a v případě společnosti KRUK i osobně vysláním terénního poradce, ale pokud jsou všechny pokusy o kontaktování neúspěšné, je nucen řešit pohledávku soudní cestou.
Aktivní přístup klientů ke správci pohledávek je bezpečná prevence proti exekuci
Pokud se klient rozhodne neplatit a nekomunikovat se správcem pohledávek, podá po několika měsících správce pohledávek žalobu o zaplacení. V případě, že dlužník svůj závazek neuhradí ani po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, věřitel podá exekuční návrh, kterým se začíná exekuční řízení. Jakmile je na klienta uvalena exekuce, do 14 dní jej kontaktuje exekutor s požadavkem na úhradu dlužné částky, která je již navýšena o náklady na právní zastoupení, odměnu exekutora a hotové výdaje exekutora.
Nesplácení dluhu a následná exekuce může potkat i klienty, kteří neinformují správce pohledávek o změně svého trvalého bydliště a nejsou k zastižení na kontaktních telefonních číslech, která poskytnuli svému věřiteli. Společnost KRUK proto důrazně upozorňuje na význam a nutnost informování o změně trvalého pobytu a dalších kontaktních údajů všem věřitelům i správcům pohledávek. Kromě standardních komunikačních kanálů lze u společnosti KRUK využít i předpřipravených jednoduchých formulářů na webových stránkách a zaslat je poštou či emailem.
 

Odměna soudu a exekutorům může prodražit půjčky o více než 200 %

Pro lepší představu o nárůstu dluhu klientů po absolvování soudního a exekučního řízení použijme modelový příklad s výší dluhu 10 000 Kč, který již obsahuje výši půjčky i úroky. Při dlouhodobém nesplácení půjčky a postoupení soudu je klient povinen zaplatit soudní poplatek, náklady právního zastoupení a náhrady hotových výdajů, které dosahují přibližně 9 000 Kč.(1) Dalších přibližně 10 000 – 11 000 Kč si vyžádají náklady právního zastoupeni při exekučním řízení, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů během exekučního řízení.(1) Celkové náklady na splacení půjčky se tedy mohou zvýšit o více než 200 %.(1)
V případě vyšších dlužných částek se pochopitelně finanční náročnost zvyšuje, u padesátitisícových půjček klienti zaplatí v případě, že věc skončí až u exekutora, dalších zhruba 32 000 – 35 000 Kč, u dluhu 200 000 Kč další poplatky převyšují částku 100 000 Kč.(1)
Náklady na soudní výdaje a odměnu pro exekutora mohou dosahovat velmi vysokých hodnot. Je ale zcela v režii klientů, zda své závazky vůči správcům pohledávek nechají zajít až tak daleko. Aktivní komunikací a snahou o dohodu lze těmto situacím bezpečně předcházet a zabránit. Společnost KRUK v rámci svého hesla „pomáháme splácet dluhy“ nabízí lidský přístup a možnost přizpůsobit splátky pohledávek aktuálním možnostem každého klienta. Pro vzájemnou komunikaci nabízí nejširší možnosti na českém trhu, zahrnující korespondenční, elektronickou, telefonickou i osobní formu.
„Naše zkušenosti potvrzují nedostatečnou informovanost klientů ohledně důsledků nesplácení pohledávek. Neuvědomují si, že ignorování závazků, vyhýbání se komunikaci se správci pohledávek či dokonce skrývání se situaci jen zhoršuje,“ řekl Vítězslav Kus, obchodní ředitel KRUK Česká a Slovenská republika. „Zaznamenáváme ale snižování těchto případů, zejména díky našim novým službám terénních poradců, kterým se daří problémové klienty zastihnout. Lidé jsou překvapeni lidským přístupem terénních poradců a šíří možností, které jim nabízejí k vyrovnání závazků vůči správci pohledávek, a zároveň zděšeni možnými dopady, které přináší soudní a exekuční řízení.“
 

Autor: Hana Rákosníková

www.cz.kruk.eu

 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď