15 června, 2024

Další změny zákonů 2015

Neustálé změny zákonů jsou sice bezesporu potřebné, ale někdy nám to připadá, že se mění donekonečna jeden a tentýž zákon zprava-doleva. Takže jestli jste loni např. nesměli nosit růžovou halenku dneska ji nosit můžete, pak je velmi pravděpodobné, že ji za rok znovu nebudete moci nosit. Pro běžné lidi, kteří se nechtějí neustále hrabat v nových a nových zákonech je to jeden velký chaos a vyvolává to v nich nejistotu, protože nevědí, který ze zákonů právě platí. Je tady nový rok a tak vám představíme některé změny, se kterými jste se letos setkali a nebo se ještě setkáte.
 
Zavedení dvou sazeb DPH
Na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu byla zavedena snížena daň – 10%, teoreticky by tedy měly tyto věci zlevnit.
 
Daňové zvýhodnění na dítě
Pracující osoby si budou moci na druhé a další dítě žijící ve společné domácnosti odečíst z daní:
na druhé 15 804 Kč
na třetí a další 17 004 Kč
Rozdělení slev na děti mezi rodiče je ponecháno na jejich volbě.
 
Snížení limitu pro placení v hotovosti
Platba v hotovosti se snížila na 270 000 Kč. Čili všechny platby nad tuto částku musejí být provedeny bezhotovostně (např. banka).
 
Výdajové paušály pro podnikatele
Maximální limit pro uplatnění výdajového paušálu jako výdaj je pro:
u zemědělské činnosti, řemeslné podnikání, lesní a vodní hospodářství max.1 600 000 Kč
u příjmů z ostatního živnostenského podnikání max. 1 200 000 Kč.
 
Sleva na dani na dítěte ve školce
Máte-li umístění dítěte v předškolním zařízení, kde platíte tzn. „školkovné“, je možné si jej odečíst od základu daně. Slevu je možné uplatnit v ročním vyúčtování již za kalendářní rok 2014 a to až do výše 8 500 Kč. Za rok 2015 je bude tato částka 9 200 Kč. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte.
 
Podnikové školky
Zaměstnavatel si může snížit daňový základ o náklady související se zřízením a provozováním zařízení péče o děti předškolního věku. Jde např. nájemné za prostory, energie, úklid, mzdy pečovatelek, ale i úhrada jinému subjektu, který umístí děti ve svém zařízení.
Bude-li poskytovat tuto službu bezplatně či za zvýhodněnou cenu, pak se u zaměstnance bude jednat o zdanitelný příjem.
 
Sleva na dani pracujícím důchodcům
Pracující starobní důchodci (i s příjmem z pronájmu) byla vrácena základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč. Je možné ji uplatnit v plné výši už za rok 2014 s to bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce pracoval. O tento „přeplatek“ daně je možno si požádat i za rok 2013.
Znovu byl zaveden limit 840 000 Kč, při jehož překročení budou příjmy důchodců zdaňovány.
Současně je třeba pohlídat, aby měsíční příjem nepřekročil stanovený limit (ve výši minimální mzdy na začátku roku). V roce 2014 to bylo 25 500 měsíčně. Jinak je potřeba podat přiznání k dani z příjmů a odvést zálohu na daň z té částky, která stanovený limit překračuje.
 
Nová zjednodušení pro zaměstnavatele
Bude-li zaměstnanec zaměstnavatele chybně informovat a v důsledku toho vznikne nedoplatek na dani, nemusí už tento nedoplatek vymáhat na zaměstnanci on, ale jen předá správci daně potřebné doklady.
Byla sjednocena pravidla pro vznik účasti na sociálním i zdravotním pojištění u prací konaných na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.
Při čerpání neplaceného volna nebo při neomluvené absenci se zaměstnanci pro účely výpočtu zdravotního pojištění používá minimální mzda.
 
Nové povinnosti zaměstnavatelů
Vznikla povinnost vyžadovat potvrzení o poskytování daňového zvýhodnění v případě zaměstnanců, kteří vyživují děti ve společné domácnosti a žádají o daňové zvýhodnění na děti.
Mzdová účtárna musí evidovat na mzdových listech další údaje, např. u cizinců datum narození, číslo dokladu prokazujícího jeho totožnost, apod.
Správce daně akceptuje podání, u nichž zákon stanoví povinnou elektronickou formu, i pokud bude podána jinak než elektronicky. Za nesplnění elektronické formy podání novela daňového řádu zavádí pokutu ve výši 2 000 Kč.
 
Životní pojištění
Smlouvy které umožňují výběry naspořené částky dříve než po 60 měsících trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku, nebudou daňově zvýhodněny.
Pokud dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo dojde ke zrušení smlouvy, jsou zaměstnanci povinni zaměstnavateli tuto skutečnost oznámit.
 
Oznamovací povinnost pro osvobozené příjmy
Vznikla povinnost fyzických osob oznámit správci daně každý příjem osvobozený od daně z příjmů, pokud je vyšší než 5 mil. Kč.

Změny zákona o DPH (s odloženou účinností od 1. 1. 2016)

Plátci poskytnou správci daně soupis daňových dokladů s uvedením čísla dokladu, DIČ, základu daně, DPH a data uskutečnění plnění za příslušné období, které správce daně navzájem porovná a spojí formou „párování“ kontrolních hlášení jednotlivých plátců.
Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky a není časově ani jinak vázáno na podávání daňového přiznání.
Přenesení daňové povinnosti
Povinnost přiznat DPH se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce a to pokud celková částka základu daně za toto zboží překračuje částku 100 000 Kč.
c) Uplatnění snížené sazby daně u staveb pro bydlení
Při poskytnutí stavebních prací pro bydlení nebo stavby pro sociální bydlení se nadále uplatní snížená sazba 15 %. Nově se týká i dalších prací s tím souvisejících, například oplocení, stu DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí
Od DPH je osvobozeno dodání pozemku, na kterém není zřízena stavba pevně spojená se zemí, s výjimkou inženýrské sítě ve vlastnictví jiné osoby a není tedy stavebním pozemkem. Dodání stavebního pozemku je vždy zdanitelným plněním.
Stavebním pozemkem je pozemek, na kterém proběhly jakékoli stavební práce za účelem výstavby určité stavby.

  • pozemek, který je nebo byl předmětem správních úkonů (např. podání návrhu na změnu územního plánu).
  • pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení, zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

 
Individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku
Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku.
 
Bezúplatná plnění
Příjmy plynoucího z bezúročné zápůjčky, apod. jsou od roku 2015 osvobozené od daně, pokud plynou od osob v příbuzenské linii přímé, vedlejší, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti nejméně 1 rok, nebo pokud nepřesáhnou 100 000 Kč od téže osoby za zdaňovací období.
U zaměstnance je od daně z příjmů osvobozen též příjem plynoucí mu z bezúročné zápůjčky až do úhrnné výše 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele.
 
Zvýšení výkupní ceny pozemků
Jde o pozemky, které budou vykupovány z veřejných rozpočtů pro stavby silnic nižších tříd a které nepodléhají režimu zákona č. 416/2009 Sb.
Vyplacená částka bude v úrovni ceny zjištěné, která bude:

  • u pozemků pro silnice I. třídy vyšší o 30,- Kč/m2
  • u pozemků pro silnice III. třídy o 10,- Kč/m2 vyšší.

 

zdroj: www.mfcr.cz

 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď