22 července, 2024

Osobní bankrot

Ať už vás do neřešitelné finanční situace přivedlo špatné rodinné hospodaření, neočekávaná ztráta zaměstnání či nějaká rodinná tragédie, podstatný je výsledek a ten je neschopnost splácet. Nemáte už nic než dluhy a nevidíte světlo v tunelu. Zdánlivě neřešitelná situace se dá vyřešit osobním bankrotem. Uplatněte tedy zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (neboli insolvenční zákon), díky kterému dojde k vašemu oddlužení.

  

Jako všechny zákony, tak i tento má mnoho paragrafů a proto se je pokusíme shrnout:

 1. Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžitých závazků, které jsou po lhůtě splatnosti více než 30 dnů a není schopen je plnit.
 2. Neschopnost splácet své závazky nastala tehdy, jestliže přestal platit podstatnou část svých závazků nebo je neplnil po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Nebo není možno pokrýt pohledávky dlužníka výkonem rozhodnutí či exekucí, nebo dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Řešením této situace je insolvenční řízení o kterém rozhoduje insolvenční soud. Je-li toto řízení zahájeno, pak žádný z účastníků řízení nesmí být poškozen nebo zvýhodněn a věřitelé jsou povinni se zdržet dalšího jednání, které směřuje k uspokojení svých pohledávek (až na výjimky FÚ, zdravotní poj, atd.).

 

Dlužník, který není podnikatelem

Může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek řešil oddlužením. Tento návrh se podává na k tomu určenému formuláři a může jej podat jenom dlužník. Současně s tímto návrhem na oddlužení musí dlužník podat insolvenční návrh.

Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, je nutno podat návrh na povolení oddlužení nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu.

Součástí povolení oddlužení vedle obecných náležitostí je:

 1. označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
 2. údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech,
 3. údaje o příjmech za poslední 3 roky

 

Dále také:

 1. seznam majetku (vč. doby nabytí a pořizovací ceně, odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení tohoto seznamu, u nemovitostí je nutný odhad odhadce) a seznam závazků,
 2. listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
 3. písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky (vč. nejnižší ceny na které se dohodli).
 4. seznam ručitelů dlužníka, vč. manžela, který musí výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí
 5. Všechny podpisy musí být úředně ověřeny.

 

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se lze důvodně domnívat:

 1. že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo
 2. že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.
 3. dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.
 4. jestliže podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

 

Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Insolvenční soud v rozhodnutí, kterým schvaluje oddlužení prodáním majetku:

 1. určí insolvenčního správce i o jeho odměnu,
 2. označí majetek, který náleží do majetkové podstaty
 3. Při oddlužení formou splátkový kalendář je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet věřitelům určenou částku podle splátkového kalendáře.

 

Po dobu plnění splátkového kalendáře je dlužník povinen:

 1. vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat
 2. hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
 3. bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
 4. vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,
 5. nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení,
 6. neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
 7. nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud na návrh dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď