24 července, 2024

Aktivní otcovství ve Velké Británii 

otecRozhovor s Adrienn Burgess z britské neziskové organizace Fatherhood Institute: Považuje tamní vláda otázku otcovství za významnou? A pokud ano, je aktivní otcovství vnímáno jako důležité z hlediska rovnosti pohlaví rodičů, nebo z hlediska rozvoje dětí? Pokud jde o agendu, působíme na regionální úrovni, kde ovlivňujeme v rámci možností regionální a místní politiku. Na regionální úrovni pracujeme v oblastech, které spadají do pravomocí jednotlivých zemí (například vztahy mezi školou a rodiči nebo oblast péče o předškolní děti).

Období labouristické vlády (1997-2010)

Tato vláda problematiku aktivního otcovství chápala poměrně dobře, a to jak z hlediska rozvoje dítěte, tak z hlediska rovnosti pohlaví.
Náš problém s labouristickou vládou spočíval v tom, že se jako levicová dlouhodobě odlišovala od svých pravicových kolegů podporou rodinné diverzity – především matek samoživitelek. Protože byl patriarchát viděn jako jednoznačně škodlivý pro ženy a ženská práva, je pochopitelné, že někteří (obzvláště levicově smýšlející) lidé mohli považovat podporu aktivního otcovství za podezřelou. A tady je skutečné jádro problému: pokud bude role otců v péči o děti vzhledem k roli matek vyrovnanější, bude to znamenat zpochybnění části ženské moci nad jejich dětmi – a to i přesto, že účast otce v domácnosti umožňuje matce zvýšit její sílu ve veřejném prostoru.

Podpora aktivního otcovství nemusí nutně znamenat oslabení ženy

Pochopení, trvalo některým vyšším státním úředníkům a déle sloužícím poslankyním (často s feministickým smýšlením) déle než ostatním. Nicméně jiným vysoce postaveným ženám s feministickým smýšlením bylo jasné, že přijetí otcovství je pro feministický program nezbytné, a tyto ženy nám byly velmi nápomocny.

otecZa labouristické vlády došlo k určitému pohybu, pokud jde o otcovství a rovnost pohlaví. Kabinet podnikl kroky k alespoň malému vyrovnání velmi nerovnoměrného rozdělení rodičovské dovolené ve Velké Británii. V roce 2003 poprvé zavedl otcovskou dovolenou, což znamenalo 12 měsíců pro matky a 2 týdny pro otce. Později představila návrh, aby matky mohly převést druhých šest měsíců mateřské dovolené (tři měsíce z toho neplacené) na otce. Návrh vstoupil v platnost v dubnu 2011 již za nové vlády (liberálně-konzervativní koalice), ale vytvořen byl labouristickými politiky v letech 2009 – 2010.

Liberálně-konzervativní koalice (2010- ….) představuje novou kapitolu.

Vláda vyhlásila podporu sdíleného rodičovství od počátku těhotenství. Navíc jsou premiér, stejně tak jako místopředseda vlády otci malých dětí a jejich manželky pracují. Zaznamenali jsme, že se vláda chystá vydat prohlášení o raném dětství (které nyní nazýváme předškolními lety). To bude obsahovat následující odstavec:
„Většina komunikace o rodičovství je stále zaměřena na matky. Prohlášení o otázce předškolních let, které vyjde v létě, bude zvažovat, jak zlepšit přístup k informacím pro oba rodiče tak, aby se od těhotenství dále poradenství, podpora a povzbuzení týkaly otce stejně tak jako matky. To by mohlo otce povzbudit k tomu, aby se více věnovali rodičovství, stejně tak jako kurzům předcházejícím narození dítěte, a tyto učinit vůči otcům vstřícnější a relevantnější.“

Pravicové vlády mají často více pochopení pro odloučené otce a pro práva otců

Možná je to tím, že nemají rády svobodné matky. Konzervativní kabinet v Austrálii v posledních desetiletích podporoval otce po rozvodu a nebyl nepřátelský ani k programům na podporu jejich práv.
Velmi důležitým a zároveň velmi obtížně ovlivnitelným resortem je Ministerstvo zdravotnictví, což je stejné jako v jiných zemích. Ministerstvo zdravotnictví je důležité, protože se zaměřuje na otce a matky v době, kdy jsou nejvíce otevřeni získávat informace a podporu. Navíc je dnes většina otců účastna při narození svých dětí, díky čemuž mají mateřské služby dobrý přístup k mnoha mužům, a měly by tedy být účinnou branou, která k nim povede. Ministerstvo zdravotnictví nicméně stále trpí nedostatkem finančních zdrojů. Počet porodních sester a dalšího personálu není dostatečný. Za předchozí vlády jsme měli určitý vliv na politiku v souvislosti s důležitou iniciativou, tzv. zdravotní strategie dítěte. Na ministerstvu zdravotnictví lobujeme tak, že shromažďujeme důkazy o vlivu otců na zdraví matek a dětí. Na tento úřad jsme stále zváni, abychom přispěli k rozvoji této politiky, a máme naději na další pokroky v průběhu příštích dvou let.
Pravicová vláda však nemá ráda to, co nazývá „velkou vládou“, což znamená velké množství regulace a nařízení ze strany úřadů. Pro nás to znamená, že bude pravděpodobně méně opatření, která bychom mohli ovlivnit, a budeme se muset daleko více věnovat práci na úrovni regionů, kde bude patrně daleko více probíhat rozhodování.
Můžete nám stručně říci, jaký druh projektů realizujete a co byste v současnosti chtěli nejvíce změnit ve Velké Británii?
otec

Výzkum

Důležitou součástí naší práce je výzkum a jeho sumarizace do zpráv, v nichž se soustředíme na vysvětlení dopadů zkoumaných jevů na otce, matky a děti. Důležitá fakta a čísla z těchto výzkumů měla rovněž velký přínos pro naši práci s matkami a otci. Zejména při vysvětlování jak a proč na aktivním zapojování otců záleží. Víme, že z našich výzkumných zpráv se čerpá po celém světě.

Rané dětství a těhotenství teenagerů

Labouristická vláda věnovala v posledních deseti letech velkou pozornost životním podmínkám nejmenších dětí. Byly uvolněny prostředky na vytvoření sítě dětských center. Nejen, že jsme ovlivnili metodiku pro tato centra tak, aby byla velmi „prootcovská.
Rovněž zde byl program na snížení počtu porodů mladistvých matek. Společně s odborníky pracujícími v této oblasti jsme udělali velké množství práce, abychom je podnítili k zapojení otců těchto dětí.

Realizovali jste nějaké kampaně a můžete posoudit jejich dopady?

Důležitou kampaní je pro nás vyrovnání mateřské a otcovské dovolené. Proto jsme (z vlastních prostředků), financovali výzkumného pracovníka pro rozvoj Indexu spravedlnosti v rodinách (viz příloha), který jsme publikovali v médiích.

Jak zapojujete otce do školních a vzdělávacích aktivit dětí?

Realizovali jsme řadu projektů, které otcům pomohly zapojit se do společných aktivit s dětmi. V současnosti připravujeme každoroční „Týden otcovských příběhů“, kdy školy organizují mnoho činností, do kterých otce zapojují.

Jak podporujete zaměstnavatele, aby vytvářeli otcům dobré pracovní podmínky?

V současné době nabízíme „tatínkovskou službu“ (Dads@ service). Jsou zde otcům určené on-line materiály, které si o nás mohou zaměstnavatelé koupit, označit je svou značkou (logem) a poskytnout je otcům prostřednictvím svého firemního intranetu. Kromě toho nabízíme pracovní skupinu „Zůstaň ve spojení“, která je skupinovou intervencí pro odloučené otce, pomáhá jim rozvíjet strategie pro udržení kontaktu s dětmi především péčí o sebe a rozvojem dobrých vztahů s matkami dětí..
Mohla byste uvést některé ze svých základních doporučení ve snaze podpořit aktivní otcovství pro:

  • Otec – Ujasňujeme, že ženy nejsou přirozeně nadanější pro péči o děti než otcové – že obě pohlaví mohou o dítě pečovat stejně dobře a je to jen otázka praxe. Zdůrazňujeme, jaký vliv mají otcové na vývoj dětí a že jejich nízký podíl/zájem je pro děti velmi škodlivý.
  • Zaměstnanec – Naše poselství pro zaměstnavatele je, že pokud jsou si vědomi potřeb svých mužských zaměstnanců – otců (které často nejsou vidět) a budou se snažit tyto potřeby řešit, budou mít loajálnější a efektivnější pracovníky (jak potvrzuje výzkum).
  • Státní správa – Otcové mají obrovský vliv na děti a matky, a pokud se úřady nezapojí do podpory otcovství, ztrácejí možnost pomoci všem občanům a snížit nerovnost mezi pohlavími. Zdůrazňujeme také, že ženy v současnosti dosahují vysoké úrovně vzdělání. Zásadně se podílejí na celkovém množství placených pracovních sil. Pokud se otcům nedostane podpory, aby pochopili svůj význam v péči o své děti, a pomoci v péči o ně, pak je investice do žen do značné míry promrhaná, protože budou nadále zaměstnávány pod úrovní svých znalostí.

 

Za autory článku: Mgr. Hana Friedleanderová

www.mediaresearch.cz

Související příspěvky

Zanechte Odpověď