01 března, 2024

Směnka – strašák nebo pomocník?

Směnka je strašák naší doby, i když jen málo kdo o vystavování směnek a jejich vymahatelnosti něco ví.
Někdo se jí bojí jako čert kříže a nepodepsal by ji ani, kdyby mu hořelo za patami, jiný si myslí, že podepsat směnku je běžná a bezproblémová záležitost.
V zásadě je směnka velmi užitečná věc, ale jako všechny dobré věci i tu lze zneužít zejména v kombinaci lidí darebák-důvěřivec.
 

Co to tedy směnka vlastně je

Směnka je krátkodobý obchodovatelný cenný papír. Je to v podstatě písemný závazek, že nejpozději v daný den zaplatíte předem dohodnutou částku, předem určené osobě/společnosti.
Směnka může být vlastní nebo cizí.
Vlastní směnku vystavujete vy jako dlužník, neboli je to závazek dlužníka zaplatit určitou částku.
Cizí směnku vystavuje např. věřitel, čili tato obsahuje příkaz zaplatit určité osobě stanovenou částku.
 
Směnka v zásadě nemusí mít žádnou předepsanou formu, můžete si ji napsat sami na obyčejný papír nebo na karton, ale je potřeba aby obsahovala dané informace, jinak je neplatná:

 • Místo a datum vystavení směnky
 • Je dobré uvést formu platby (bankou – č.ú., hotově, případně místo platby).
 • Údaje o osobě, která má platbu provést (Jméno a příjmení, nebo název společnosti + rodné číslo nebo IČO + kompletní adresa, ulice vč. čísla popisného i orientačního, město a PSČ)
 • Údaje o osobě/společnosti, která má platbu přijmout
 • Datum podpisu musí být ve formátu den (číslo), měsíc (slovy), rok (číslem)
 • Datum splatnosti
 • Částka k zaplacení (číslem i slovy)
 • Vlastnoruční podpis dlužníka, podpis výstavce není nutný, ale vhodný. Podpisy nemusí být úředně ověřeny.
 • U vlastní směnky je potřeba přidat i „avalisty“ (ručitele)

 
Splatnost směnky nemusí být vždy jen datum. Může zde být uvedeno např.

 • Při předložení, ke kterému musí dojít nejpozději do jednoho roku po vystavení směnky
 • Na určitý čas po předložení, tj. třeba 1 měsíc po předložení
 • Na určitou dobu po vystavení směnky

 

Kdy lze směnku použít

Nejčastěji se směnka uplatňuje tehdy, pokud si půjčujete peníze. Vy jako dlužník vystavíte vlastní směnku. Půjčka na směnku je dobrá v tom, že hned od začátku víte částku, kterou budete muset zaplatit. V půjčce se tedy neskrývají žádné další skryté platby či úroky.
Směnku lze využít i při obchodním styku a můžete si s ní zajistit i úhradu nějaké pohledávky. Takže vy poskytnete odběrateli nějaké plnění a zaplacení máte kryto směnkou.

Vymahatelnost směnky

Majiteli směnky má nesporné právo požadovat od upsaného dlužníka ve stanovenou dobu stanovenou částku. V případě, že dlužník neuhradí ve smluveném termínu dohodnutou platbu, může věřitel použít směnku k vymožení svých pohledávek a soud vydá směnečný platební rozkaz.
Směnku může její majitel ale i komukoli prodat, nebo postoupit svému věřiteli, není tedy dobré se spoléhat na to, že „On je hodný, on mi to promine, že neplatím“. Postoupení směnky se v tomto případě  píše na zadní stranu směnkyChceme-li se vyhnout přeprodávání směnky, můžeme omezit její obchodovatelnost tak, že dopíšeme na směnku doložku „Nikoli na řad“

Pokud směnku již zaplatíte, vždy požadujte její likvidaci (nejlépe spálením), aby nemohla být dále zneužita. Zaplatíte-li směnku jen částečně, je potřeba tuto částku napsat majitelem směnky na její přední část. Směnce se tím sníží její hodnota. je tedy potřeba tam uvést datum, částku a podpis majitele směnky.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď