23 června, 2024

Poplatky a změny v roce 2013

Dne 14. 12. 2012 byla stanovena průměrná mzda 164,- Kč denně. Pokud tuto mzdu máte, tak gratulujeme. Jenže jak k tomu číslu naši statistici přišli? Ptát se kolemjdoucích na jejich plat je nesmysl, asi by vás poslali do háje, ale stejný nesmysl je odvodit si tuto částku z platu svých blízkých. Takže jak. Kdyby polovina lidí měla 37 měsíčně a druhá polovina 17 tisíc, tak by to nějak takto vycházelo. Jenže je tu háček. Mít v dnešní době 20 tisíc, není až tak běžné a většina lidí se pohybuje v rozmezí kolem 14 tisíc. Pokud o tom pochybujete, stačí se podívat na pracovní nabídky na kterýkoli pracovní web. Slibují nadstandardní odměny a pak se dozvíte, že je to 20 tisíc. Tak jinak, …. průměrný výdělek v nepodnikatelské sféře se za období let 1995 až 2000 zvýšil o 54,3 %, platy představitelů státní moci a soudců se za stejné období zvýšily o 144,3 až 144,8 %. (viz. Sněmovní tisk 133/0, část č. ½). Pokud jste účetní, daňový poradce, realitní makléř, či dokonce brouk Pytlík – všechno vím, všechno znám, a v klidu jste si mnuli ruce, že už máte vše v malíčku, tak zpozorněte. Ale aby to totiž nebylo tak jednoduché, tak se od 1. 1. 2013 opět mění některé naše zákony týkající se daní.
 
Reorganizace české daňové správy
od 1. 1. 2013 dojde ke změně struktury daňové správy, která sice bude i nadále zastřešena Generálním finančním ředitelstvím se sídlem v Praze, ale nově bude tvořeno Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně. Vedle toho bude 14 finančních úřadů pro jednotlivé kraje, které přeberou všechny povinnosti stávajících finančních úřadů a budou mít společný bankovní účet. Viz adresář finančních orgánů.
 
Plátci daně z přidané hodnoty (DPH)
Od 1. 1. 2013 dojde ke zvýšení sazeb DPH ze 14 na 15% a u 20 % na 21 % (Přičemž povinná registrace obratu hranice stát se poplatníkem DPH zůstává na hranici 1 mil. Kč). Zvýšení sazeb o 1 procentní bod bude platné po období tří let (od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015)
Toto zvýšení sazby DPH se však dotkne všech občanů, protože dojde i ke zdražení i služeb souvisejících s nakupovanými výrobky, jako je např. doprava apod.
 
Daň z převodu nemovitostí
Tato Daň z převodu nemovitostí získá nový název – Daň z nabytí nemovitých věcí. K některým změnám dojde do 1. 1. 2013, ale vzhledem k tomu, že zatím nebyla stanovena finální verze zákonu, budou následovat v roce 2014 změny.
Takže od 1.1.2013 dojde ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze současných 3 % na 4 %. (pro výpočet nové sazby daně bude rozhodující den podání návrhu na vklad u příslušného katastrálního úřadu, takže pokud jste to stihli vložit 2013, platí pro vás ještě 3%).
Od roku 2014 bude pravděpodobně platit, že pokud nebude cena odlišná od ceny obvyklé pro danou lokalitu, nebude muset plátce přikládat k podání daně z nemovitostí znalecký posudek. Finančnímu úřadu bude stačit přehled tzv. administrativních cen, vycházejících z ceny obdobné nemovitosti.
Poplatníkem daně se stane místo prodávajícího kupující, čili nabyvatel nemovitosti. V důsledku toho bude zrušen institut ručitele daně, kde ručil kupující za zaplacení této daně.
Pokud dojde k výměně nemovitostí, bude daň placena jen z rozdílu cen a finanční úřad tuto částku může požadovat po kterémkoli z účastníků.
Daň bude vybírána i od společností, které změní majitele (nebo podíl) a přitom daná společnost vlastní nějakou nemovitosti.
Noví majitelé nemovitostí budou vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou.
 
Stavební zákon
Ke změnám dochází i v případě, že budete žádat o stavební povolení pro stavbu nebo rekonstrukci. Poplatky za toto povolení byly stanoveny takto:

 • – Pro stavbu pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci rozhodnutí o umístění stavby 1.000,- Kč a vydání stavebního povolení 5.000,- Kč
 • – Pro stavbu pro bydlení s více než 3 byty  rozhodnutí o umístění stavby 5.000,- Kč a vydání stavebního povolení 10.000,- Kč
 • – Pro stavbu, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) s výjimkou stavby garáže rozhodnutí o umístění stavby 500,- Kč a vydání stavebního povolení 500,-Kč
 • – Pro stavbu garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží rozhodnutí o umístění stavby 1000,- Kč a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000,- Kč.  a pro vydání stavebního povolení stejně tak.
 • – Pro stavbu neuvedené v písmenech a) až e) (např. penziony) 20000,- Kč a pro vydání stavebního povolení 10000,-Kč
 • – Pro stavbu studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300,- Kč a stejně tolik pro vydání stavebního povolení
 • – Pro stavbu vodních děl neuvedených v písmenu g) (např. malý rybník) 3000,- Kč
 • – Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000,- Kč
 • – Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000,- Kč a stejný poplatek je pro vydání stavebního povolení

 
Sociální pojištění
OSVČ – minimální měsíční platba se v roce 2013 zvyšuje z 1 836 Kč na 1 890 Kč.
 
Zdravotní pojištění
OSVČ – Zdravotní pojištění z 1 697 Kč na 1 748 Kč.
 
Porodné a péče na dítě
Na porodné mají od 1.1.2013 nárok jen rodiny, jejichž čistý příjem nepřesáhl 2,4 násobek životního minima, přičemž tato sociální dávka bude vyplacena jen na první dítě.
Tato dávka zůstává na 13 tisících Kč, u dvojčat (či více současně narozených dětech) je 19 500 Kč.
Matka a otec dítěte žijící ve společné domácnosti (bez dalších osob kromě narozeného dítěte) dostanou porodné jen tehdy, jestliže jejich měsíční čistý příjem nepřesáhl 18 504 korun.
Od 1.12.12 mohou opět maminky brát rodičovský příspěvek i příspěvek na péči. A Rodiče dětí 4-7 let postižených 4 a 4 stupněm invalidity mohou dostat příspěvek na péči 2000 Kč .
 
Cestovní náhrady
Změnila se výška základních sazeb u zahraničního stravného.
 
Pro všechny co nějak nakládají s fakturami či penězi 
– Od 16. 3. 2013 budou uplatňovány pravidla splatnosti faktur dle směrnice 2011/7/EU. Tato nová směrnice zavádí novinku maximální dobu splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní moci standardně maximálně 30 dnů.
– Na tuto úpravu boje s opožděnými platbami  bude reagovat připravovaná novela obchodního zákoníku platná od 1. 3. 2013 (automatická doba splatnosti i bez výzvy a bez úpravy ve smlouvě) a také změna nařízení vlády upravujícího výši úroků z prodlení (místo dnešních 7 % zvýšení na 8 %). Příslušnou novelu obchodního zákoníku vláda schválila 25. 7. 2012).
Což je sice od našich zastupitelů hezké, ale je vidět, že už ztratili kontakt s realitou, protože dostane-li nějaký menší podnikatel zakázku od nějaké velké společnosti a ta mu faktury bude proplácet až s půlročním odkladem, tak stejně nic nenadělá, protože pokud se začne stavět na zadní, tak je dost velká pravděpodobnost, že už mu nikdy žádnou zakázku nedají.
– Od 1. 4. 2013 byl navržen nový zákon o omezení plateb v hotovosti, kde se mění limit 350 000 Kč z denního, na limit 28denním. Přičemž 350 000 Kč platí pro jednu platbu a platba za několik vzájemně souvisejících plnění bude posuzována společně. Do režimu zákona o omezení plateb v hotovosti bylo navrženo i poskytování peněžních půjček.
 
Auto a osoba blízká
Za auto bude od 1.1.13 zodpovědný majitel vozidla, který je povinen zajistit, aby byly dodržovány pravidla silničního provozu a pokud dojde k nějakému přestupku, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun, přičemž se mu nebudou odečítat body.
 
Poplatek za komunální odpad
Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a stanovení horní hranice poplatku, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Maximální cena poplatku je stanovena na 1000 Kč ročně.
Poplatníkem je:

 •     fyzická osoba, která má v daném území evidován trvalý pobyt
 •     fyzická osoba, která má podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,
 •     fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 •     fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Budoucí důchodci

S účinností od 1.1.3013 byl schválen zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem bude od roku 2013 nahrazeno novým produktem – doplňkovým penzijním spořením.
 
 Současní důchodci
Od lednové splátky roku 2013 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2013. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 0,9 %.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď