18 června, 2024

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Přijít o zaměstnání se v posledních 25 letech stalo tak běžné, že se tomu už nikdo ani nediví. Horší je to ale s povědomím o možnostech kdy a za jakých podmínek získat podporu v nezaměstnanosti a pozor nezaměňovat se sociální podporou, kterou dostávají dlouhodobě nezaměstnaní.
Požádat o příspěvek na podporu v nezaměstnanosti, případně rekvalifikaci máte, pokud jste v posledních 2 letech vykonávali jakoukoli výdělečnou činnost  v délce alespoň 12 měsíců. Nemůžete-li doložit předchozím zaměstnáním (např. evidenčním listem důchodového pojištění), lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání.
 

Do této doby se započítává:

 •            přípravy k práci osoby se zdravotním postižením
 •            pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 •            péče o dítě ve věku do 4 let
 •            péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, pokud s vámi trvale žije v jedné domácnosti
 •            péče o osobu mladší 10 let, závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I
 •            výkon dlouhodobé dobrovolné služby pro organizace, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra
 •            výkon veřejné služby, pokud její rozsah překročil v průměru 20 hod. týdně  

 

Nárok na tuto podporu nemá žadatel:  

 • – kterému bylo v době posledních 6 měsíců ukončen pracovní skončen pracovní poměr z důvodu porušení zvlášť hrubým způsobem.
 • – ten, komu vznikl nárok na výsluhový příspěvek a je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela
 • – pokud současně vykonává některou jinou činnost nebo jste poživatelem starobního důchodu, ze kterého mu plynou finanční prostředky.
 • – během poskytování dávek nemocenského pojištění.

Mimo podporu v nezaměstnanosti můžete požádat i o podporu při rekvalifikaci, které zabezpečuje Úřad práce. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace. Tyto platby však nebudou vypláceny souběžně, pokud tedy dostanete podporu při rekvalifikaci, bude vám zastavena podpora v nezaměstnanosti, která však může být v některých případech i nižší.
O podporu je nutno zažádat do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, aby byla podpora přiznána ode dne následujícího po skončení zaměstnání, nebo uvedených činností.
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti:

 • a) do 50 let věku 5 měsíců,
 • b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
 • c) nad 55 let věku 11 měsíců.

 

Do podpůrčí doby se nezapočítává doba:

 •            po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění
 •            vykonává např. činnosti na základě dohody o provedení práce
 •            období při poskytování podpory při rekvalifikaci
 •            období vazby

Bylo-li žadateli o podporu v nezaměstnanosti vyplaceno odstupné, pak dostane podporu v nezaměstnanosti až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku. Dostane-li ale toto odstupné později, než byl jeho běžný výplatní termín, bude mu poskytnuta ÚP kompenzace.
 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká:

 • a) uplynutím podpůrčí doby,
 • b) ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • c) vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30).

V případě že žadatel přeruší podpůrčí dobu a bude v následujících 2 letech vykonávat jakoukoli výdělečnou činností v délce alespoň 3 měsíců, pak má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.
Bude-li tato doba kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby, kterou touto výdělečnou činností přerušil.
V případě že žadatel vyčerpá celou podpůrčí dobu a bude v následujících 2 letech vykonávat jakoukoli výdělečnou činností v délce alespoň 6 měsíců, pak má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.
Výjimku tvoří uchazeč o zaměstnání, který skončil např. ze zdravotních důvodů, nebo porušením pracovně právních předpisů na straně zaměstnavatele. U těchto nemusí být dodržena lhůta 6 měsíců.
Výše podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci se stanoví podle průměrného měsíčního čistého výdělku v jeho posledním zaměstnání.

 • – první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %
 • – další 2 měsíce podpůrčí doby 50 %
 • – po zbývající podpůrčí dobu 45 %

Pokud ale žadatel bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou, bude podpora v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58 násobek průměrné mzdy.
Podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65 násobek průměrné mzdy.

Související příspěvky

Zanechte Odpověď