20 června, 2024

Cestování na Slovensko do 1.9.2021

BratislavaPravidla pro cestování od 6.července – 1. září 2021

Přechod přes hranice bez omezení se týká osob, které přijedou ze zdravotně nerizikových zemí.

Pravidelně aktualizované informace naleznete na stránkách o omezeních na hranicích a podmínkách vstupu do jednotlivých zemí.

Pokud přijíždíte na Slovensko a někdy během 14-dní před příjezdem jste navštívili zemi nacházejících se na seznamu rizikových zemí musíte se po příchodu na Slovensko zaregistrovat přes tento formulář a musíte se okamžitě přesunout do domácí izolace, nejdříve v 5. den od příjezdu musíte absolvovat test na onemocnění COVID-19.

Výjimky z povinnosti registrovat se při příchodu z rizikových zemí
Povinnost registrovat se se nevztahuje na:

 • řidičů nákladní dopravy, pilotů, členů posádky letadla nebo jiných členů leteckého personálu, posádku v lodní nákladní dopravě, strojvedoucích, vozmajstry, vlakové čety a obslužných pracovníků v železniční nákladní dopravě; tyto osoby, které překračují hranici Slovenské republiky i jinými způsoby dopravy za účelem přesunu do místa, kde budou vykonávat svou činnost nebo při návratu domů se prokáží potvrzením od zaměstnavatele ve slovenském  jazyce nebo osvědčením pro pracovníky v mezinárodní dopravě,
 • řidičů a posádky osobní, letecké nebo autobusové dopravy, kteří vykonávají přepravu repatriovaných osob na území Slovenské republiky,
 • řidičů a posádky zdravotní služby, kteří provádějí transport pacienta a řidičů a posádky vykonávajících převoz orgánů k transplantaci, krve a krevních náhrad,
 • zaměstnanců pohřebních služeb, kteří vykonávají mezinárodní přepravu lidských pozůstatků nebo lidských ostatků účelem pohřbení nebo zpopelnění,
 • k provedení tranzitu občana členských států EU a jejich rodinných příslušníků územím Slovenské republiky do členského státu EU. Tyto osoby musí projít územím Slovenské republiky bez zastavení, nejpozději do 8 hodin od vstupu, včetně nezbytného tankování pohonných hmot,
 • provedení tranzitu osob s přechodným nebo trvalým pobytem v některém z členských států EU při návratu do státu, jehož jsou občany. Tyto osoby musí projít územím Slovenské republiky bez zastavení, nejpozději do 8 hodin od vstupu včetně nezbytného tankování pohonných hmot,
 • provedení tranzitu státních příslušníků třetích zemí do některého z členských států EU, v němž mají trvalý nebo přechodný pobyt. Tyto osoby musí projít územím Slovenské republiky bez zastavení, nejpozději do 8 hodin od vstupu včetně nezbytného tankování pohonných hmot,
 • státních zaměstnanců a zaměstnanců při výkonu práce ve veřejném zájmu vyslaných k plnění úkolů vyplývajících ze zastupování Slovenské republiky v mezinárodní organizaci nebo mezinárodního vojenského zastupitelstva mimo území Slovenské republiky, kteří vstupují na území Slovenské republiky v průběhu a po skončení vyslání v cizině, spolu s jejich rodinnými příslušníky ,
 • osoby požívající na území Slovenské republiky diplomatické výsady a imunity,

Povinnost registrovat se po odsouhlasení Ministerstvem Slovenské republiky nevztahuje na:

 • osoby, které vstupují nebo opouštějí území Slovenské republiky za účelem zajištění akutní a neodkladné diagnostiky a léčby, protokolární prevence a léčby, a pokračující léčby zdravotních stavů svých, nebo osob jim blízkým,
 • vstup nebo tranzit příslušníků policejních sborů procházejících územím Slovenské republiky k plnění úkolů vyplývajících z členství v EU a příslušníků ozbrojených sil a NATO,
 • osoby, které vstupují na území Slovenské republiky na základě žádosti soudu nebo orgánů činných v trestním řízení,
 • zaměstnance mezinárodních organizací, mezinárodních finančních institucí a institucí Evropské unie, kteří mají na území Slov

Některé méně významné přechody pro překračování hranic mohou být uzavřeny (viz hraniční přechody).

Výjimku z kontrol má nákladní doprava.

Cestovat na Slovensko mohou obyvatelé ČR, kteří mají obě očkování, jinak budou muset nastoupit do karantény. Děti mladší 6 let se řídí režimem rodičů. Pro očkované bude na hranicích speciální jízdní pruh.

Povinná izolace

Pro přijíždějící osoby je nutné nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 14. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

Děti do 12 let se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti.

 

Výjimky, kdy není povinná izolace:

Očkované osoby (nutno prokázat potvrzením nebo digitálním COVID průkazem EU), kterými se rozumí:

 • dvoudávková vakcína: osoba 14 dni – 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny
 • jednodávková vakcína: osoba 21 dní – 12 měsíců po aplikaci vakcíny
 • v případě osob které prodělaly onemocnění (do 180 dnů od nemoci)  a mají 14 dní – 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny

Členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy

Tranzit osob po určených trasách přes území Slovenska nesmí trvat déle než 8 hodin , zastavovat lze pouze při čerpání pohonných hmot)

 • Osoby cestující do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany
 • Občané EU cestující do jiných zemí EU;

Neodkladná diagnostika či léčba na dobu nepřekračující 12 hodin

Výkon soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů nebo styk s dítětem;

Pohřeb blízké osoby + PCR test platný 72 hodin.

Žádost soudu nebo orgánů činných v trestním řízení (souhlas Ministerstva vnitra SR) + PCR test platný 72 hodin.

Výjimky pro osoby s pobytem v ČR

Osoby (do 1.9.2021), které mají uzavřen pracovněprávní vztah nebo místo výkonu práce na území Slovenska a mohou jej prokázat potvrzením + negativní PCR test platný 7 dnů

Prezenční studium na Slovensku, nebo v ČR (potvrzení školy) + negativní ATG nebo PCR platný 7 dnů.

Zajištění neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (potvrzení ošetřujícího lékaře) + PCR test platný 7 dnů.

Obhospodařování pozemků ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice + PCR test platný 7 dnů.

Výroba audiovizuálního díla, podávat umělecký výkon či dílo a sportovci + PCR test platný 72 hodin.

Zaměstnanci provozovatelů kritické infrastruktury (energetika, apod.) + se souhlasem Ministerstva SR + PCR test platný 72 hodin.

Omezení pohybu na Slovensku:

Na Slovensku platí tzv. COVID automat který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci.

V hromadné dopravě je nutné mít negativní ATG nebo PCR platný 7 dnů (netýká se očkovaných osob) + respirátor minimálně FFP2.

Ve všech interiérech s výjimkou domácnosti a v hromadné dopravě je povinné nosit roušku nebo respirátor FFP2. V exteriérech je možné se pohybovat bez roušky pouze tehdy, pokud vzdálenost od ostatních osob (z jiné domácnosti) je větší než 5 m.

 

Návrat do ČR

Dle Seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR spadá Slovensko od 22.6.2021 do zelené kategorie, tj. patří mezi země s nízkým rizikem nákazy. Při návratu není potřeba zatím nic. Podmínky návratu do ČR lze nalézt zde.

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt  

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví SR

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE A DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

 

VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Koronavirus a Slovensko

Omezení vycestování do jednotlivých zemí

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

 Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

 

Další příspěvky z této kategorie.

 

 

 

Související příspěvky

Zanechte Odpověď